فهرست تعرفه خدمات آزمایشگاهینام دستگاهگروه تخصصیعنوان خدمتواحدتعرفه مصوب (ریال)
ایزوکنتیک Isokenetic-تربیت بدنی,کشاورزی و منابع طبیعیاندازه گیری قدرت عضلانی نمونه ۵۰۰۰۰۰
اسپیرومتر Espirometer-مهندسی پزشکیدستگاه اسپیرومتریساعت۳۰۰۰۰۰
مانيتور علائم حياتي ElectrocardiographECGمهندسی پزشکیمانیتور علائم حیاتیساعت۴۰۰۰۰۰
چراغ ماوراء بنفش Ultra violet Lampچراغ UVمهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمرانچراغ ماوراء بنفشساعت۱۰۰۰۰۰
ويور فيلم راديوگرافي Radiographic Testتست RTمهندسی عمران,مهندسی مکانیک و مکاترونیکویور فیلم رادیوگرافیساعت۲۰۰۰۰۰
تست آلتراسونيك Ultrasonic TESTتست UTمهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمرانتست آلتراسونیک جوشساعت۳۰۰۰۰۰۰
دستگاه جوشكاري با گاز co2و آرگون Gas Metal Arc Welding جوش GMAWيا MIGمهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمراندستگاه جوشکاری با گاز co2و آرگون فولادی هر متر در یک پاسنمونه۲۵۰۰۰۰
دستگاه جوشكاري با گاز co2و آرگون Gas Metal Arc Welding جوش GMAWيا MIGمهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمراندستگاه جوشکاری با گاز co2و آرگون فولادی 100تا 150 میلیمترنمونه۲۰۰۰۰
دستگاه جوش آرگون Gas Tungsten Arc Welding جوش GTAWيا TIG مهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمراندستگاه جوش آرگون پوشش دهی سوپر آلیاژ تا 150میلیمتر طولنمونه۶۰۰۰۰
دستگاه جوش آرگون Gas Tungsten Arc Welding جوش GTAWيا TIG مهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمراندستگاه جوش آرگون پوشش دهی استیل هر 100میلیمتر در یک پاسنمونه۴۰۰۰۰
دستگاه جوش آرگون Gas Tungsten Arc Welding جوش GTAWمهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمراندستگاه جوش آرگون استیل تا 150میلیمتر طولنمونه۱۲۰۰۰۰
دستگاه جوش آرگون Gas Tungsten Arc Welding جوش GTAWمهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمراندستگاه جوش آرگون سوپر آلیاژ تا 150میلیمتر طولنمونه۲۵۰۰۰۰
دستگاه جوش آرگون Gas Tungsten Arc Welding جوش GTAWمهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمراندستگاه جوش آرگون آلمینیومی تا 150میلیمتر طولنمونه۱۷۰۰۰۰
دستگاه جوش زيرپودري Submerged Arc Welding Machinesجوش SAWمهندسی مکانیک و مکاترونیک,مهندسی عمراندستگاه جوش زیرپودریساعت۱۰۰۰۰۰۰
ماشين فرز هكرت HECKERTفرز هكرتمهندسی مکانیک و مکاترونیکماشین فرز هکرت ساعت۱۰۰۰۰۰۰
ماشين صفحه تراش shaperصفحه تراشمهندسی مکانیک و مکاترونیکماشین صفحه تراشساعت۶۰۰۰۰۰
ماشين سنگ مغناطيسي Grinding machineسنگمهندسی مکانیک و مکاترونیکماشین سنگ مغناطیسساعت۱۰۰۰۰۰۰
ماشين فرز Milling Machineفرزمهندسی مکانیک و مکاترونیکماشین فرزساعت۴۰۰۰۰۰
ماشين تراش Turning machineتراش مهندسی مکانیک و مکاترونیکماشین تراشساعت۴۰۰۰۰۰
اسپارك Die Sinking Machineاسپاركمهندسی مکانیک و مکاترونیکماشین اسپارک ساعت۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...