خدمات آزمایشگاهی واحد هااستاننام واحد دانشگاهیگروه تخصصینام دستگاهعنوان خدمتواحدتعرفه (ریال) ثبت سفارش 
آذربایجان شرقیایلخچیعمومیآون oven-آون معمولیایلخچی۶۰۰۰۰ ثبت سفارش
آذربایجان شرقیاسکومهندسی عمرانجك بتون شكن Jack Concrete Breakerتعیین مقاومت فشاری بدون رسم منحنیاسکو۵۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
آذربایجان شرقیاسکومهندسی مکانیک و مکاترونیک آزمون کشش - هر ست حداکثر 2 عدداسکو۵۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
آذربایجان شرقیاسکومهندسی مکانیک و مکاترونیک آزمون خمش - استحکام سه نقطه ای هر ست حداکثر 7 عدداسکو۵۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
آذربایجان شرقیاسکوزمین شناسی,مهندسی عمران,کشاورزی و منابع طبیعیدوربین تئودولیت theodolite-کرایه دوربین نقشه برداری تئودولیتاسکو۸۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
آذربایجان شرقیاسکوزمین شناسی,مهندسی عمران,کشاورزی و منابع طبیعیدوربین نیوو Niivo-کرایه دوربین نقشه برداری نیوواسکو۲۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
لرستاندورودمهندسی عمران ارائه طرح اختلاط بتوندورود۲۰۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
لرستاندورودمهندسی عمرانجك بتون شكن Jack Concrete Breakerتعیین مقاومت فشاری بدون رسم منحنیدورود۵۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
لرستاندورودمهندسی عمرانجك تست تير تعیین مقاومت شکست تیردورود۲۰۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
ایلامایلامشیمی و مهندسی شیمی و نفتکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکار ساز ماوراء بنفش High Performance Liquid Chromatography uv detector troubleshootingHPLC UV Detectorجداسازی هر نمونه به ازای تزریق در ستونایلام۷۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
خراسان رضویگنابادمهندسی برقدستگاه كششSMC تست کلیدهای قدرت فشار قویگناباد۵۰۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
خراسان رضویگنابادمهندسی برقدستگاه كششSMC تست کلیدهای قدرت 20کیلوولتگناباد۳۰۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
خراسان رضویگنابادمهندسی برقدستگاه كششSMC تست سکسیونرگناباد۵۰۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
خراسان رضویگنابادمهندسی برقدستگاه ميگر تست عایقیگناباد۱۰۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
مازندرانآیت اله آملیکشاورزی و منابع طبیعی تست شناسایی میکرواورگانیسمهای سرماگراآیت اله آملی۲۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
واحد های جامع مستقلنجف آبادمهندسی مکانیک و مکاترونیک زبری سنجی سطح و قطعاتنجف آباد۸۰۰۰۰ ثبت سفارش
کهکیلویه و بویراحمدیاسوجکشاورزی و منابع طبیعی- --تست شناسایی باکتریهای مقاوم به اسید در سایر فراورده هایاسوج۲۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
کهکیلویه و بویراحمدیاسوجکشاورزی و منابع طبیعی شمارش کلی میکروارگانیسمهایاسوج۲۰۰۰۰۰ ثبت سفارش
تهرانپرندکشاورزی و منابع طبیعی- --گرمخانه گذاری در 30 درجهپرند۱۵۰۰۰۰ ثبت سفارش
کهکیلویه و بویراحمدیاسوجکشاورزی و منابع طبیعی- --تست شناسایی سودوموناس ائروژینوایاسوج۲۳۰۰۰۰ ثبت سفارش
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...