شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی مراکز خدمات و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی

تاریخ خبر : ۱۱:۸:۳۴ ۱۳۹۸/۷/۲۴

به منظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت های ساختاری و توان عملیاتی واحدهای پژوهشی، آزمایشگاه های آموزشی ، تحقیقاتی و کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه اجرایی مراکز خدمات و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/24020 تاریخ 98/4/30 تهیه و ابلاغ گردید.

content/users/website/شیوه نامه ارزیابی ورتبه بندی مراکز تحقیقاتی.pdf