اخذ گواهینامه همکار آزمایشگاه معتمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

تاریخ خبر : ۱۲:۴۴:۴۳ ۱۳۹۸/۵/۲۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر موفق به اخذگواهینامه آزمایشگاه همکار معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست، در بخش فیزیک و شیمیایی به تعداد 6 پارامتر شامل:نیتریت-دما-TSS-BOD-TDS-DO-COD گردید.