آزمایشگاه همکار استاندارد بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز

تاریخ خبر : ۱۳:۵۲:۱۵ ۱۳۹۸/۹/۴

انجام آزمایش های سنگدانه بتن ، بتن آماده ، آجر رسی  در آزمایشگاه همکار استاندارد واحد تبریز