دریافت گواهینامه همکاراستاندارد واحد دانشگاهی ابهر

تاریخ خبر : ۱۴:۴:۴۵ ۱۳۹۷/۹/۶

به استناد روش اجرایی  "تایید صلاحیت  و نظارت بر عملکردآزمایشگاه آزمون" آزمایشگاه ابن سینا واحد دانشگاهی ابهر برای انجام آزمون بتن آماده تایید گردید.