آیین نامه طرح تعاون تجهیزات و آیین نامه اجرایی مراکز خدمات آزمایشگاهی

تاریخ خبر : ۱۶:۱۸:۴۸ ۱۳۹۸/۶/۲۴

آیین نامه جابجایی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی (طرح تعاون تجهیزات) و آیین نامه اجرایی مراکز خدماتی و شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آژاد اسلامی  توسط آقای دکتر طهرانچی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد.

آیین نامه ها را می توان در پورتال ساها از منوی بخشنامه ها و آیین نامه ها  و یا از آدرس های زیر  دریافت نمود.
pdf.ابلاغ آیین نامه طرح تعاون تجهیزات/https://saha.iau.ir/content/users/instructions

https://saha.iau.ir/content/users/instructions/LabsNet.pdf