(( اداره کل شبکه بازاریابی،تجهیز و نگهداری آزمایشگاه ملی ))

 

معرفی مدیریت شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 

اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت  در تغییرات ساختاری سال 1397 در زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس گردید. زیر مجموعه این اداره کل سه مدیریت تحت عنوان های مدیریت شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی، مدیریت ارتباط با صنعت و مدیریت پژوهش های کاربردی می باشند. مدیریت شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های موجود واحدهای دانشگاهی و همچنین تامین بخشی از هزینه های جاری  دانشگاه از طریق  تجاری سازی در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها و راهبری طرح ساها با دو اداره زیر مجموعه تحت عنوان های اداره امور شبکه ساها و اداره ارزیابی، تجهیز آزمایشگاه ها و صدور مجوز فنی آغاز به کار کرد. از جمله راهبردهای اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت برای تحقق   اهداف یاد شده توسعه سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها) ، تعامل با شبکه های آزمایشگاهی دولتی و بخش خصوصی، تاسیس آزمایشگاه های ملی و تنظیم نظام تعرفه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی می باشد.

 

همچنین  برخی از فعالیتهای جاری این مدیریت به قرار زیر می باشد:

 

 1. تجهیز ، استاندارد سازی و ایمن سازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 2. صدور مجوز فنی خرید تجهیزات و دستگاه ها
 3. توانمد سازی نیروهای متخصص شاغل در بخش آزمایشگاه ها
 4. تجاری سازی خدمات آزمایشگاه و افزایش درآمد غیر شهریه از این بخش
 5. صدور مجوز احتساب هزینه خرید تجهیزات و دستگاه ها از محل بودجه پژوهشی
 6. ارزشیابی و رتبه بندی آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 7. برقراری و افزایش حق فنی کارکنان بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

شرح وظایف اداره امور شبکه و تدوین روشهای ساها

 

 • تدوین بخشنامه ها و شیوه نامه های مربوط به آزمایشگاه ها و کارگاه ها و طرح ساها؛
 • انجام فعالیت های مربوط به استانداردسازی و ایمن سازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها؛
 • تهیه بانک های اطلاعاتی و انجام فعالیت های مربوط به پورتال ساها مشتمل بر تحلیل های عملیاتی، برگزاری جلسات فنی، مدیریت پورتال، مدیریت محتوا، ایجاد کاتالوگ داده های مورد نیاز و غیره؛
 • امور مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی و انتشار کاتالوگ های اطلاع رسانی و غیره؛
 • انجام فعالیت های مربوط به سازمان ها، شرکت ها و آزمایشگاه های بخش های دولتی و خصوصی از جمله سازمان ملی استاندارد، شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی و غیره ؛
 • انجام امور مربوط به قراردادها و تفاهم نامه های مربوط؛
 • برنامه ریزی، مدیریت و اجرای کارگاه های آموزشی تخصصی کوتاه مدت آزمایشگاهی و کارگاهی ساها در سطوح استانی، ملی و بین المللی؛
 • برنامه ریزی، نظارت و رسیدگی به امور مربوط به کمیته های استانی ساها؛
 • پاسخگویی به نامه های مرتبط به برنامه و بودجه ، سازمان ها و ارگان های دولتی و بخش خصوصی؛
 • تنظیم نظام تعرفه های خدمات ساها و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه؛
 • بسترسازی و ارایه ساز و کارهای حمایتی در جهت تاسیس شرکت های دانش بنیان با رویکرد تولید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، تعمیر و نگهداری، ارایه خدمات آزمایشگاهی پیشرفته و تامین قطعات و تجهیزات توسط متخصصین داخلی و انجام امور محوله؛
 • تدوین، ابلاغ و بروز رسانی آئین نامه های مربوط به ایمنی و بهداشت کار در آزمایشگاه ها و کارگاه ها بر اساس استانداردهای مربوطه؛
 • ارزیابی پرونده ها و صدور مجوز تاسیس مجتمع های آزمایشگاهی و آزمایشگاه های تحقیقاتی پیشرفته، همکار سازمان استاندارد و سایر مراجع؛
 • اجرای طرح های آمایش سرزمینی و ایجاد و بروز رسانی بانک اطلاعات صنایع استانی و ملی؛
 • تشکیل تیم های بازرسی هدفمند – دوره ای و موردی؛
 • برنامه ریزی برای بازرسی های ادواری از واحدهای دانشگاهی؛
 • هماهنگی و اعزام تیم های بازرسی های ادواری و موردی به واحدهای دانشگاهی؛
 • رسیدگی به شکایات دانشجویان، کارکنان، اساتید و سایر کاربران آزمایشگاه ها و کارگاه ها؛
 • راستایی آزمایی اطلاعات وارد شده توسط واحدهای دانشگاهی در پورتال ساها ؛
 • نظارت بر کیفیت خدمات ساها و رضایت مندی مشتریان سامانه ؛
 • نظارت بر فعالیت شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی؛
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و بخش نامه های صادره؛
 •  نظارت بر سطح ایمنی و بهداشت کار در آزمایشگاه ها و کارگاه ها وفق استانداردهای ملی و بین المللی از طریق اعمال سیاستهای نظارتی و کنترلی؛
 • نظارت بر حسن اجرای طرح های اقتصادی استانی و سراسری ساها؛
 • پایش شاخص های عملکردی و مالی و ارایه گزارشات مدیریتی و مالی؛

 

 

 

شرح وظایف اداره ارزیابی، تجهیز آزمایشگاه ها و صدور مجوز فنی

 

 • بررسی درخواستهای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و صدور مجوز فنی بر اساس اهداف و برنامه های مرکز و ضوابط و مقررات مربوطه؛
 • تشکیل کارگروه های تخصصی صدور مجوز فنی خرید تجهیزات و قطعات؛
 • دسته بندی درخواست های خرید تجهیزات و دستگاه های واصله و طرح آن در کارگروه های تخصصی مرتبط؛
 • ارزیابی اولیه و نیاز سنجی درخواست های خرید تجهیزات بر پایه سه مولفه 1- طرح های توجیهی اقتصادی واحد دانشگاهی، استان و طرح های سراسری ساها 2- نیازهای آموزشی پژوهشی واحد دانشگاهی 3- پراکندگی تجهیزات درخواستی در شبکه ساها؛
 • ارائه خدمات مشاوره خرید و عقد قرارداد به واحدهای دانشگاهی؛
 • ارزیابی و محاسبه امتیاز پژوهشی واحدها برای ارتقا در زمینه آزمایشگاه ها و کارگاه ها؛
 • بررسی درخواست های تخصیص یا افزایش حق فنی کارکنان شاغل در بخش آزمایشگاه ها و کارگاه ها وفق ضوابط و مقررات جاری؛
 • صدور مجوزهای احتساب هزینه های خرید تجهیزات از محل بودجه پژوهشی؛
 • صدور مجوز فنی خرید تجهیزات ایمن سازی و استاندارد سازی فضاهای آزمایشگاهی؛
 • صدور مجوز فنی کالیبراسیون تجهیزات فعال و تعمیر و احیای تجهیزات غیر فعال در آزمایشگاه ها و کارگاه ها؛
 • رسیدگی به امور مربوط به جابه جایی دستگاه ها؛
 • بررسی پرونده های مربوط به ساخت دستگاه ها؛
 • امور اجرایی مربوط به شرکت در نمایشگاه های تخصصی تجهیزات، فن بازار و غیره؛
 • تدوین و ابلاغ آئین نامه های مربوط به تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات؛
 • نظارت بر عملکرد شرکت های داخلی و خارجی فعال در زمینه تولید، واردات و تعمیر و نگهداری تجهیزات و دستگاه ها؛