دستورالعمل های حوزه معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف

عنوان بخشنامه

شماره

تاریخ

دانلود

1

دستورالعمل اصول مستندسازی

-

-

2

دستورالعمل الزامات ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

- -

3

دستورالعمل الزامات مربوط به کارکنان آزمایشگاه - -

4

دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاه -
 
-

5

دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی در انجام  آزمایشهای ملکولی - -

6

دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی - -

7

دستورالعمل فنی فور - -

8

دستورالعمل فضا و تاسیسات آزمایشگاه - -

9

نظام نامه جدید - -