اطلاعیه شماره ۳۰ کمیته مرکزی ساها

تاریخ خبر : ۱۶:۲۶:۲۴ ۱۳۹۵/۸/۳

به آگاهي واحدهاي محترم دانشگاهي مي رساند بنابر اطلاع واحد محترم شهرمجلسي، يك دستگاه ميكروسكوپ الكتروني SEM ساخت كره جنوبي (SERON TECH AIS 2100) با حداكثر بزرگنمايي اسمي 300000 برابر و مجهز به آشكار سازهاي SE و EDS  و داراي نقص فني در واحد ياد شده بصورت مازاد موجود مي باشد، واحدهاي محترم دانشگاهي مي توانند پس از بررسي و در صورت نياز مراتب را براي اقدامات بعدي به اداره كل توسعه و پشتيباني شبكه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي ارسال نمايند.

 شماره تلفن آقاي دكتر خدايي معاون پژوهش و فناوري واحد شهرمجلسي: 09131133941

شماره تلفن آقاي جليلوند اداره كل توسعه و پشتيباني شبكه آزمايشگاهي: 47353525-021

                                            كميته مركزي ساها